NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 8:5-13

8:5 eiselyontov <1525> (5631) de <1161> autou <846> eiv <1519> kafarnaoum <2584> proshlyen <4334> (5627) autw <846> ekatontarcov <1543> parakalwn <3870> (5723) auton <846>

8:6 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> o <3588> paiv <3816> mou <3450> beblhtai <906> (5769) en <1722> th <3588> oikia <3614> paralutikov <3885> deinwv <1171> basanizomenov <928> (5746)

8:7 legei <3004> (5719) autw <846> egw <1473> elywn <2064> (5631) yerapeusw <2323> (5692) auton <846>

8:8 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ekatontarcov <1543> efh <5346> (5713) kurie <2962> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ikanov <2425> ina <2443> mou <3450> upo <5259> thn <3588> steghn <4721> eiselyhv <1525> (5632) alla <235> monon <3440> eipe <2036> (5628) logw <3056> kai <2532> iayhsetai <2390> (5701) o <3588> paiv <3816> mou <3450>

8:9 kai <2532> gar <1063> egw <1473> anyrwpov <444> eimi <1510> (5748) upo <5259> exousian <1849> [tassomenov] <5021> (5746) ecwn <2192> (5723) up <5259> emauton <1683> stratiwtav <4757> kai <2532> legw <3004> (5719) toutw <5129> poreuyhti <4198> (5676) kai <2532> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> allw <243> ercou <2064> (5737) kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> tw <3588> doulw <1401> mou <3450> poihson <4160> (5657) touto <5124> kai <2532> poiei <4160> (5719)

8:10 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eyaumasen <2296> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> akolouyousin <190> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> par <3844> oudeni <3762> tosauthn <5118> pistin <4102> en <1722> tw <3588> israhl <2474> euron <2147> (5627)

8:11 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> apo <575> anatolwn <395> kai <2532> dusmwn <1424> hxousin <2240> (5692) kai <2532> anakliyhsontai <347> (5701) meta <3326> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

8:12 oi <3588> de <1161> uioi <5207> thv <3588> basileiav <932> ekblhyhsontai <1544> (5701) eiv <1519> to <3588> skotov <4655> to <3588> exwteron <1857> ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>

8:13 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> ekatontarch <1543> upage <5217> (5720) wv <5613> episteusav <4100> (5656) genhyhtw <1096> (5676) soi <4671> kai <2532> iayh <2390> (5681) o <3588> paiv <3816> en <1722> th <3588> wra <5610> ekeinh <1565>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org