NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 4:26-29

4:26 kai <2532> elegen <3004> (5707) outwv <3779> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> anyrwpov <444> balh <906> (5632) ton <3588> sporon <4703> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:27 kai <2532> kayeudh <2518> (5725) kai <2532> egeirhtai <1453> (5747) nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250> kai <2532> o <3588> sporov <4703> blasta <985> (5725) kai <2532> mhkunhtai <3373> (5747) wv <5613> ouk <3756> oiden <1492> (5758) autov <846>

4:28 automath <844> h <3588> gh <1093> karpoforei <2592> (5719) prwton <4412> corton <5528> eiten <1534> stacun <4719> eiten <1534> plhrh <4134> siton <4621> en <1722> tw <3588> stacui <4719>

4:29 otan <3752> de <1161> paradoi <3860> (5632) o <3588> karpov <2590> euyuv <2117> apostellei <649> (5719) to <3588> drepanon <1407> oti <3754> paresthken <3936> (5758) o <3588> yerismov <2326>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org