NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:33

6:33 o <3588> gar <1063> artov <740> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> katabainwn <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> zwhn <2222> didouv <1325> (5723) tw <3588> kosmw <2889>

John 6:51

6:51 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> zwn <2198> (5723) o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ean <1437> tiv <5100> fagh <5315> (5632) ek <1537> toutou <5127> tou <3588> artou <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> o <3588> artov <740> de <1161> on <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) h <3588> sarx <4561> mou <3450> estin <1510> (5748) uper <5228> thv <3588> tou <3588> kosmou <2889> zwhv <2222>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org