NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:4

19:4 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) palin <3825> exw <1854> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ide <1492> (5657) agw <71> (5719) umin <5213> auton <846> exw <1854> ina <2443> gnwte <1097> (5632) oti <3754> oudemian <3762> aitian <156> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846>

John 19:12-16

19:12 ek <1537> toutou <5127> o <3588> pilatov <4091> ezhtei <2212> (5707) apolusai <630> (5658) auton <846> oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) ean <1437> touton <5126> apolushv <630> (5661) ouk <3756> ei <1510> (5748) filov <5384> tou <3588> kaisarov <2541> pav <3956> o <3588> basilea <935> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) antilegei <483> (5719) tw <3588> kaisari <2541>

19:13 o <3588> oun <3767> pilatov <4091> akousav <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> hgagen <71> (5627) exw <1854> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) epi <1909> bhmatov <968> eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) liyostrwton <3038> ebraisti <1447> de <1161> gabbaya <1042>

19:14 hn <1510> (5713) de <1161> paraskeuh <3904> tou <3588> pasca <3957> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ioudaioiv <2453> ide <1492> (5657) o <3588> basileuv <935> umwn <5216>

19:15 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> ekeinoi <1565> aron <142> (5657) aron <142> (5657) staurwson <4717> (5657) auton <846> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ton <3588> basilea <935> umwn <5216> staurwsw <4717> (5692) apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> arciereiv <749> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) basilea <935> ei <1487> mh <3361> kaisara <2541>

19:16 tote <5119> oun <3767> paredwken <3860> (5656) auton <846> autoiv <846> ina <2443> staurwyh <4717> (5686) parelabon <3880> (5627) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org