NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 3:12

3:12 blepete <991> (5720) adelfoi <80> mhpote <3379> estai <1510> (5704) en <1722> tini <5100> umwn <5216> kardia <2588> ponhra <4190> apistiav <570> en <1722> tw <3588> aposthnai <868> (5629) apo <575> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

Hebrews 3:18-19

3:18 tisin <5101> de <1161> wmosen <3660> (5656) mh <3361> eiseleusesyai <1525> (5696) eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> autou <846> ei <1487> mh <3361> toiv <3588> apeiyhsasin <544> (5660)

3:19 kai <2532> blepomen <991> (5719) oti <3754> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675) eiselyein <1525> (5629) di <1223> apistian <570>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org