NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 2:4-10

2:4 o <3588> de <1161> yeov <2316> plousiov <4145> wn <1510> (5752) en <1722> eleei <1656> dia <1223> thn <3588> pollhn <4183> agaphn <26> autou <846> hn <3739> hgaphsen <25> (5656) hmav <2248>

2:5 kai <2532> ontav <1510> (5752) hmav <2248> nekrouv <3498> toiv <3588> paraptwmasin <3900> sunezwopoihsen <4806> (5656) tw <3588> cristw <5547> cariti <5485> este <1510> (5748) seswsmenoi <4982> (5772)

2:6 kai <2532> sunhgeiren <4891> (5656) kai <2532> sunekayisen <4776> (5656) en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:7 ina <2443> endeixhtai <1731> (5672) en <1722> toiv <3588> aiwsin <165> toiv <3588> epercomenoiv <1904> (5740) to <3588> uperballon <5235> (5723) ploutov <4149> thv <3588> caritov <5485> autou <846> en <1722> crhstothti <5544> ef <1909> hmav <2248> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

2:8 th <3588> gar <1063> cariti <5485> este <1510> (5748) seswsmenoi <4982> (5772) dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> touto <5124> ouk <3756> ex <1537> umwn <5216> yeou <2316> to <3588> dwron <1435>

2:9 ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> kauchshtai <2744> (5667)

2:10 autou <846> gar <1063> esmen <1510> (5748) poihma <4161> ktisyentev <2936> (5685) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> epi <1909> ergoiv <2041> agayoiv <18> oiv <3739> prohtoimasen <4282> (5656) o <3588> yeov <2316> ina <2443> en <1722> autoiv <846> peripathswmen <4043> (5661)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org