NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 16:15

16:15 wv <5613> de <1161> ebaptisyh <907> (5681) kai <2532> o <3588> oikov <3624> authv <846> parekalesen <3870> (5656) legousa <3004> (5723) ei <1487> kekrikate <2919> (5758) me <3165> pisthn <4103> tw <3588> kuriw <2962> einai <1510> (5750) eiselyontev <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> menete <3306> (5720) kai <2532> parebiasato <3849> (5662) hmav <2248>

Acts 16:34

16:34 anagagwn <321> (5631) te <5037> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> pareyhken <3908> (5656) trapezan <5132> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) panoikei <3832> pepisteukwv <4100> (5761) tw <3588> yew <2316>

Acts 16:40

16:40 exelyontev <1831> (5631) de <1161> apo <575> thv <3588> fulakhv <5438> eishlyon <1525> (5627) prov <4314> thn <3588> ludian <3070> kai <2532> idontev <1492> (5631) parekalesan <3870> (5656) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> exhlyan <1831> (5627)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org