NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 4:4-5

4:4 ouden <3762> gar <1063> emautw <1683> sunoida <4894> (5758) all <235> ouk <3756> en <1722> toutw <5129> dedikaiwmai <1344> (5769) o <3588> de <1161> anakrinwn <350> (5723) me <3165> kuriov <2962> estin <1510> (5748)

4:5 wste <5620> mh <3361> pro <4253> kairou <2540> ti <5100> krinete <2919> (5720) ewv <2193> an <302> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> ov <3739> kai <2532> fwtisei <5461> (5692) ta <3588> krupta <2927> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> fanerwsei <5319> (5692) tav <3588> boulav <1012> twn <3588> kardiwn <2588> kai <2532> tote <5119> o <3588> epainov <1868> genhsetai <1096> (5695) ekastw <1538> apo <575> tou <3588> yeou <2316>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org