NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 97

97:1 <07227> Mybr <0339> Myya <08055> wxmvy <0776> Urah <01523> lgt <04427> Klm <03068> hwhy (97:1)

97:2 <03678> waok <04349> Nwkm <04941> jpsmw <06664> qdu <05439> wybybo <06205> lprew <06051> Nne (97:2)

97:3 <06862> wyru <05439> bybo <03857> jhltw <01980> Klt <06440> wynpl <0784> sa (97:3)

97:4 <0776> Urah <02342> lxtw <07200> htar <08398> lbt <01300> wyqrb <0215> wryah (97:4)

97:5 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <06440> ynplm <03068> hwhy <06440> ynplm <04549> womn <01749> gnwdk <02022> Myrh (97:5)

97:6 <03519> wdwbk <05971> Mymeh <03605> lk <07200> warw <06664> wqdu <08064> Mymsh <05046> wdygh (97:6)

97:7 <0430> Myhla <03605> lk <0> wl <07812> wwxtsh <0457> Mylylab <01984> Myllhtmh <06459> lop <05647> ydbe <03605> lk <0954> wsby (97:7)

97:8 <03068> hwhy <04941> Kyjpsm <04616> Neml <03063> hdwhy <01323> twnb <01523> hnlgtw <06726> Nwyu <08055> xmvtw <08085> hems (97:8)

97:9 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <05927> tylen <03966> dam <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk (97:9)

97:10 <05337> Mlyuy <07563> Myesr <03027> dym <02623> wydyox <05315> twspn <08104> rms <07451> er <08130> wanv <03068> hwhy <0157> ybha (97:10)

97:11 <08057> hxmv <03820> bl <03477> yrsylw <06662> qydul <02232> erz <0216> rwa (97:11)

97:12 <06944> wsdq <02143> rkzl <03034> wdwhw <03068> hwhyb <06662> Myqydu <08055> wxmv (97:12)

97:1 (96:1) tw dauid ote h gh autou kayistatai o kuriov ebasileusen agalliasyw h gh eufranyhtwsan nhsoi pollai

97:2 (96:2) nefelh kai gnofov kuklw autou dikaiosunh kai krima katorywsiv tou yronou autou

97:3 (96:3) pur enantion autou proporeusetai kai flogiei kuklw touv ecyrouv autou

97:4 (96:4) efanan ai astrapai autou th oikoumenh eiden kai esaleuyh h gh

97:5 (96:5) ta orh etakhsan wsei khrov apo proswpou kuriou apo proswpou kuriou pashv thv ghv

97:6 (96:6) anhggeilan oi ouranoi thn dikaiosunhn autou kai eidosan pantev oi laoi thn doxan autou

97:7 (96:7) aiscunyhtwsan pantev oi proskunountev toiv gluptoiv oi egkaucwmenoi en toiv eidwloiv autwn proskunhsate autw pantev oi aggeloi autou

97:8 (96:8) hkousen kai eufranyh siwn kai hgalliasanto ai yugaterev thv ioudaiav eneken twn krimatwn sou kurie

97:9 (96:9) oti su ei kuriov o uqistov epi pasan thn ghn sfodra uperuqwyhv uper pantav touv yeouv

97:10 (96:10) oi agapwntev ton kurion miseite ponhron fulassei kuriov tav qucav twn osiwn autou ek ceirov amartwlwn rusetai autouv

97:11 (96:11) fwv aneteilen tw dikaiw kai toiv euyesi th kardia eufrosunh

97:12 (96:12) eufranyhte dikaioi epi tw kuriw kai exomologeisye th mnhmh thv agiwsunhv autouTIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org