NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Psalms 16

16:1 <0> Kb <02620> ytyox <03588> yk <0410> la <08104> ynrms <01732> dwdl <04387> Mtkm (16:1)

16:2 <05921> Kyle <01077> lb <02896> ytbwj <0859> hta <0136> ynda <03068> hwhyl <0559> trma (16:2)

16:3 <0> Mb <02656> yupx <03605> lk <0117> yrydaw <01992> hmh <0776> Urab <0834> rsa <06918> Myswdql (16:3)

16:4 <08193> ytpv <05921> le <08034> Mtwms <0853> ta <05375> ava <01077> lbw <01818> Mdm <05262> Mhykon <05258> Kyoa <01077> lb <04116> wrhm <0312> rxa <06094> Mtwbue <07235> wbry (16:4)

16:5 <01486> ylrwg <08551> Kymwt <0859> hta <03563> yowkw <02506> yqlx <04490> tnm <03068> hwhy (16:5)

16:6 <05921> yle <08231> hrps <05159> tlxn <0637> Pa <05273> Mymenb <0> yl <05307> wlpn <02256> Mylbx (16:6)

16:7 <03629> ytwylk <03256> ynwroy <03915> twlyl <0637> Pa <03289> ynuey <0834> rsa <03068> hwhy <0853> ta <01288> Krba (16:7)

16:8 <04131> jwma <01077> lb <03225> ynymym <03588> yk <08548> dymt <05048> ydgnl <03068> hwhy <07737> ytyws (16:8)

16:9 <0983> xjbl <07931> Nksy <01320> yrvb <0637> Pa <03519> ydwbk <01523> lgyw <03820> ybl <08055> xmv <03651> Nkl (16:9)

16:10 <07845> txs <07200> twarl <02623> Kdyox <05414> Ntt <03808> al <07585> lwasl <05315> yspn <05800> bzet <03808> al <03588> yk (16:10)

16:11 <05331> xun <03225> Knymyb <05273> twmen <06440> Kynp <0853> ta <08057> twxmv <07648> ebv <02416> Myyx <0734> xra <03045> yneydwt (16:11)

16:1 (15:1) sthlografia tw dauid fulaxon me kurie oti epi soi hlpisa

16:2 (15:2) eipa tw kuriw kuriov mou ei su oti twn agaywn mou ou creian eceiv

16:3 (15:3) toiv agioiv toiv en th gh autou eyaumastwsen panta ta yelhmata autou en autoiv

16:4 (15:4) eplhyunyhsan ai asyeneiai autwn meta tauta etacunan ou mh sunagagw tav sunagwgav autwn ex aimatwn oude mh mnhsyw twn onomatwn autwn dia ceilewn mou

16:5 (15:5) kuriov h meriv thv klhronomiav mou kai tou pothriou mou su ei o apokayistwn thn klhronomian mou emoi

16:6 (15:6) scoinia epepesan moi en toiv kratistoiv kai gar h klhronomia mou kratisth moi estin

16:7 (15:7) euloghsw ton kurion ton sunetisanta me eti de kai ewv nuktov epaideusan me oi nefroi mou

16:8 (15:8) prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantov oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuyw

16:9 (15:9) dia touto hufranyh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi

16:10 (15:10) oti ouk egkataleiqeiv thn quchn mou eiv adhn oude dwseiv ton osion sou idein diafyoran

16:11 (15:11) egnwrisav moi odouv zwhv plhrwseiv me eufrosunhv meta tou proswpou sou terpnothtev en th dexia sou eiv telovTIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org