NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Matthew 1

1:1 biblov <976> genesewv <1078> ihsou <2424> cristou <5547> uiou <5207> dauid <1138> uiou <5207> abraam <11>

1:2 abraam <11> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> isaak <2464> isaak <2464> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iakwb <2384> iakwb <2384> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846>

1:3 ioudav <2455> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> farev <5329> kai <2532> ton <3588> zara <2196> ek <1537> thv <3588> yamar <2283> farev <5329> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> esrwm <2074> esrwm <2074> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> aram <689>

1:4 aram <689> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> aminadab <284> aminadab <284> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> naasswn <3476> naasswn <3476> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> salmwn <4533>

1:5 salmwn <4533> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> boev <1003> ek <1537> thv <3588> racab <4477> boev <1003> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwbhd <5601> ek <1537> thv <3588> rouy <4503> iwbhd <5601> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iessai <2421>

1:6 iessai <2421> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> dauid <1138> ton <3588> basilea <935> dauid <1138> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> solomwna <4672> ek <1537> thv <3588> tou <3588> ouriou <3774>

1:7 solomwn <4672> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> roboam <4497> roboam <4497> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> abia <7> abia <7> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> asaf <760>

1:8 asaf <760> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwsafat <2498> iwsafat <2498> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwram <2496> iwram <2496> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> ozian <3604>

1:9 oziav <3604> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwayam <2488> iwayam <2488> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> acav <881> acav <881> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> ezekian <1478>

1:10 ezekiav <1478> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> manassh <3128> manasshv <3128> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> amwv <301> amwv <301> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwsian <2502>

1:11 iwsiav <2502> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> ieconian <2423> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> epi <1909> thv <3588> metoikesiav <3350> babulwnov <897>

1:12 meta <3326> de <1161> thn <3588> metoikesian <3350> babulwnov <897> ieconiav <2423> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> salayihl <4528> salayihl <4528> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> zorobabel <2216>

1:13 zorobabel <2216> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> abioud <10> abioud <10> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> eliakim <1662> eliakim <1662> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> azwr <107>

1:14 azwr <107> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> sadwk <4524> sadwk <4524> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> acim <885> acim <885> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> elioud <1664>

1:15 elioud <1664> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> eleazar <1648> eleazar <1648> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> matyan <3157> matyan <3157> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iakwb <2384>

1:16 iakwb <2384> de <1161> egennhsen <1080> (5656) ton <3588> iwshf <2501> ton <3588> andra <435> mariav <3137> ex <1537> hv <3739> egennhyh <1080> (5681) ihsouv <2424> o <3588> legomenov <3004> (5746) cristov <5547>

1:17 pasai <3956> oun <3767> ai <3588> geneai <1074> apo <575> abraam <11> ewv <2193> dauid <1138> geneai <1074> dekatessarev <1180> kai <2532> apo <575> dauid <1138> ewv <2193> thv <3588> metoikesiav <3350> babulwnov <897> geneai <1074> dekatessarev <1180> kai <2532> apo <575> thv <3588> metoikesiav <3350> babulwnov <897> ewv <2193> tou <3588> cristou <5547> geneai <1074> dekatessarev <1180>

1:18 tou <3588> de <1161> [ihsou] <2424> cristou <5547> h <3588> genesiv <1078> outwv <3779> hn <1510> (5713) mnhsteuyeishv <3423> (5685) thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> mariav <3137> tw <3588> iwshf <2501> prin <4250> h <2228> sunelyein <4905> (5629) autouv <846> eureyh <2147> (5681) en <1722> gastri <1064> ecousa <2192> (5723) ek <1537> pneumatov <4151> agiou <40>

1:19 iwshf <2501> de <1161> o <3588> anhr <435> authv <846> dikaiov <1342> wn <1510> (5752) kai <2532> mh <3361> yelwn <2309> (5723) authn <846> deigmatisai <1165> (5658) eboulhyh <1014> (5675) layra <2977> apolusai <630> (5658) authn <846>

1:20 tauta <5023> de <1161> autou <846> enyumhyentov <1760> (5679) idou <2400> (5628) aggelov <32> kuriou <2962> kat <2596> onar <3677> efanh <5316> (5648) autw <846> legwn <3004> (5723) iwshf <2501> uiov <5207> dauid <1138> mh <3361> fobhyhv <5399> (5680) paralabein <3880> (5629) marian <3137> thn <3588> gunaika <1135> sou <4675> to <3588> gar <1063> en <1722> auth <846> gennhyen <1080> (5685) ek <1537> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) agiou <40>

1:21 texetai <5088> (5695) de <1161> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424> autov <846> gar <1063> swsei <4982> (5692) ton <3588> laon <2992> autou <846> apo <575> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846>

1:22 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

1:23 idou <2400> (5628) h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <2192> (5692) kai <2532> texetai <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kalesousin <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) mey <3326> hmwn <2257> o <3588> yeov <2316>

1:24 egeryeiv <1453> (5685) de <1161> [o] <3588> iwshf <2501> apo <575> tou <3588> upnou <5258> epoihsen <4160> (5656) wv <5613> prosetaxen <4367> (5656) autw <846> o <3588> aggelov <32> kuriou <2962> kai <2532> parelaben <3880> (5627) thn <3588> gunaika <1135> autou <846>

1:25 kai <2532> ouk <3756> eginwsken <1097> (5707) authn <846> ewv <2193> [ou] <3739> eteken <5088> (5627) uion <5207> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org