NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 35

35:1 <02261> tlubxk <06524> xrptw <06160> hbre <01523> lgtw <06723> hyuw <04057> rbdm <07797> Mwvvy (35:1)

35:2 o <0430> wnyhla <01926> rdh <03068> hwhy <03519> dwbk <07200> wary <01992> hmh <08289> Nwrshw <03760> lmrkh <01926> rdh <0> hl <05414> Ntn <03844> Nwnblh <03519> dwbk <07442> Nnrw <01525> tlyg <0637> Pa <01523> lgtw <06524> xrpt <06524> xrp (35:2)

35:3 <0553> wuma <03782> twlsk <01290> Mykrbw <07504> twpr <03027> Mydy <02388> wqzx (35:3)

35:4 <03467> Mkesyw <0935> awby <01931> awh <0430> Myhla <01576> lwmg <0935> awby <05359> Mqn <0430> Mkyhla <02009> hnh <03372> waryt <0408> la <02388> wqzx <03820> bl <04116> yrhmnl <0559> wrma (35:4)

35:5 <06605> hnxtpt <02795> Mysrx <0241> ynzaw <05787> Myrwe <05869> ynye <06491> hnxqpt <0227> za (35:5)

35:6 <06160> hbreb <05158> Mylxnw <04325> Mym <04057> rbdmb <01234> weqbn <03588> yk <0483> Mla <03956> Nwsl <07442> Nrtw <06455> xop <0354> lyak <01801> gldy <0227> za (35:6)

35:7 <01573> amgw <07070> hnql <02682> ryux <07258> hubr <08577> Mynt <05116> hwnb <04325> Mym <04002> yewbml <06774> Nwamuw <098> Mgal <08273> brsh <01961> hyhw (35:7)

35:8 <08582> wety <03808> al <0191> Mylywaw <01870> Krd <01980> Klh <0> wml <01931> awhw <02931> amj <05674> wnrbey <03808> al <0> hl <07121> arqy <06944> sdqh <01870> Krdw <01870> Krdw <04547> lwlom <08033> Ms <01961> hyhw (35:8)

35:9 <01350> Mylwag <01980> wklhw <08033> Ms <04672> aumt <03808> al <05927> hnley <01077> lb <02416> twyx <06530> Uyrpw <0738> hyra <08033> Ms <01961> hyhy <03808> al (35:9)

35:10 P <0585> hxnaw <03015> Nwgy <05127> wonw <05381> wgyvy <08057> hxmvw <08342> Nwvv <07218> Msar <05921> le <05769> Mlwe <08057> txmvw <07440> hnrb <06726> Nwyu <0935> wabw <07725> Nwbsy <03068> hwhy <06299> yywdpw (35:10)

35:1 eufranyhti erhmov diqwsa agalliasyw erhmov kai anyeitw wv krinon

35:2 kai exanyhsei kai agalliasetai ta erhma tou iordanou kai h doxa tou libanou edoyh auth kai h timh tou karmhlou kai o laov mou oqetai thn doxan kuriou kai to uqov tou yeou

35:3 iscusate ceirev aneimenai kai gonata paralelumena

35:4 parakalesate oi oligoqucoi th dianoia iscusate mh fobeisye idou o yeov hmwn krisin antapodidwsin kai antapodwsei autov hxei kai swsei hmav

35:5 tote anoicyhsontai ofyalmoi tuflwn kai wta kwfwn akousontai

35:6 tote aleitai wv elafov o cwlov kai tranh estai glwssa mogilalwn oti erragh en th erhmw udwr kai faragx en gh diqwsh

35:7 kai h anudrov estai eiv elh kai eiv thn diqwsan ghn phgh udatov estai ekei eufrosunh ornewn epauliv kalamou kai elh

35:8 ekei estai odov kayara kai odov agia klhyhsetai kai ou mh parelyh ekei akayartov oude estai ekei odov akayartov oi de diesparmenoi poreusontai ep authv kai ou mh planhywsin

35:9 kai ouk estai ekei lewn oude twn yhriwn twn ponhrwn ou mh anabh ep authn oude mh eureyh ekei alla poreusontai en auth lelutrwmenoi

35:10 kai sunhgmenoi dia kurion apostrafhsontai kai hxousin eiv siwn met eufrosunhv kai eufrosunh aiwniov uper kefalhv autwn epi gar kefalhv autwn ainesiv kai agalliama kai eufrosunh katalhmqetai autouv apedra odunh kai luph kai stenagmovTIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org