NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Ezekiel 15

15:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw (15:1)

15:2 <03293> reyh <06086> yueb <01961> hyh <0834> rsa <02156> hrwmzh <06086> Ue <03605> lkm <01612> Npgh <06086> Ue <01961> hyhy <04100> hm <0120> Mda <01121> Nb (15:2)

15:3 <03627> ylk <03605> lk <05921> wyle <08518> twltl <03489> dty <04480> wnmm <03947> wxqy <0518> Ma <04399> hkalml <06213> twvel <06086> Ue <04480> wnmm <03947> xqyh (15:3)

15:4 <04399> hkalml <06743> xluyh <02787> rxn <08432> wkwtw <0784> sah <0398> hlka <07098> wytwuq <08147> yns <0853> ta <0402> hlkal <05414> Ntn <0784> sal <02009> hnh (15:4)

15:5 o <04399> hkalml <05750> dwe <06213> hvenw <02787> rxyw <0398> whtlka <0784> sa <03588> yk <0637> Pa <04399> hkalml <06213> hvey <03808> al <08549> Mymt <01961> wtwyhb <02009> hnh (15:5)

15:6 <03389> Mlswry <03427> ybsy <0853> ta <05414> yttn <03651> Nk <0402> hlkal <0784> sal <05414> wyttn <0834> rsa <03293> reyh <06086> Ueb <01612> Npgh <06086> Ue <0834> rsak <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl (15:6)

15:7 <0> Mhb <06440> ynp <0853> ta <07760> ymwvb <03069> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0398> Mlkat <0784> sahw <03318> wauy <0784> sahm <0> Mhb <06440> ynp <0853> ta <05414> yttnw (15:7)

15:8 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <04604> lem <04603> wlem <03282> Ney <08077> hmms <0776> Urah <0853> ta <05414> yttnw (15:8)

15:1 kai egeneto logov kuriou prov me legwn

15:2 kai su uie anyrwpou ti an genoito to xulon thv ampelou ek pantwn twn xulwn twn klhmatwn twn ontwn en toiv xuloiv tou drumou

15:3 ei lhmqontai ex authv xulon tou poihsai eiv ergasian ei lhmqontai ex authv passalon tou kremasai ep auton pan skeuov

15:4 parex puri dedotai eiv analwsin thn kat eniauton kayarsin ap authv analiskei to pur kai ekleipei eiv telov mh crhsimon estai eiv ergasian

15:5 oude eti autou ontov oloklhrou ouk estai eiv ergasian mh oti ean kai pur auto analwsh eiv telov ei estai eti eiv ergasian

15:6 dia touto eipon tade legei kuriov on tropon to xulon thv ampelou en toiv xuloiv tou drumou o dedwka auto tw puri eiv analwsin outwv dedwka touv katoikountav ierousalhm

15:7 kai dwsw to proswpon mou ep autouv ek tou purov exeleusontai kai pur autouv katafagetai kai epignwsontai oti egw kuriov en tw sthrisai me to proswpon mou ep autouv

15:8 kai dwsw thn ghn eiv afanismon any wn parepeson paraptwmati legei kuriovTIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org