NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 5

5:1 <0795> hdwdsa <072> rzeh <0> Nbam <0935> whabyw <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <03947> wxql <06430> Mytslpw (5:1)

5:2 <01712> Nwgd <0681> lua <0853> wta <03322> wgyuyw <01712> Nwgd <01004> tyb <0853> wta <0935> waybyw <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <06430> Mytslp <03947> wxqyw (5:2)

5:3 <04725> wmwqml <0853> wta <07725> wbsyw <01712> Nwgd <0853> ta <03947> wxqyw <03068> hwhy <0727> Nwra <06440> ynpl <0776> hura <06440> wynpl <05307> lpn <01712> Nwgd <02009> hnhw <04283> trxmm <0796> Mydwdsa <07925> wmksyw (5:3)

5:4 <05921> wyle <07604> rasn <01712> Nwgd <07535> qr <04670> Ntpmh <0413> la <03772> twtrk <03027> wydy <03709> twpk <08147> ytsw <01712> Nwgd <07218> sarw <03068> hwhy <0727> Nwra <06440> ynpl <0776> hura <06440> wynpl <05307> lpn <01712> Nwgd <02009> hnhw <04283> trxmm <01242> rqbb <07925> wmksyw (5:4)

5:5 o <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <0795> dwdsab <01712> Nwgd <04670> Ntpm <05921> le <01712> Nwgd <01004> tyb <0935> Myabh <03605> lkw <01712> Nwgd <03548> ynhk <01869> wkrdy <03808> al <03651> Nk <05921> le (5:5)

5:6 <01366> hylwbg <0853> taw <0795> dwdsa <0853> ta <06076> *Myrxjb {Mylpeb} <0853> Mta <05221> Kyw <08074> Mmsyw <0796> Mydwdsah <0413> la <03068> hwhy <03027> dy <03513> dbktw (5:6)

5:7 <0430> wnyhla <01712> Nwgd <05921> lew <05921> wnyle <03027> wdy <07185> htsq <03588> yk <05973> wnme <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <03427> bsy <03808> al <0559> wrmaw <03651> Nk <03588> yk <0795> dwdsa <0582> ysna <07200> waryw (5:7)

5:8 o <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <0853> ta <05437> wboyw <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <05437> boy <01661> tg <0559> wrmayw <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwral <06213> hven <04100> hm <0559> wrmayw <0413> Mhyla <06430> Mytslp <05633> ynro <03605> lk <0853> ta <0622> wpoayw <07971> wxlsyw (5:8)

5:9 <06076> *Myrxj {Mylpe} <0> Mhl <08368> wrtvyw <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqm <05892> ryeh <0376> ysna <0853> ta <05221> Kyw <03966> dam <01419> hlwdg <04103> hmwhm <05892> ryeb <03068> hwhy <03027> dy <01961> yhtw <0853> wta <05437> wboh <0310> yrxa <01961> yhyw (5:9)

5:10 <05971> yme <0853> taw <04191> yntymhl <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <0853> ta <0413> yla <05437> wboh <0559> rmal <06139> Mynrqeh <02199> wqezyw <06138> Nwrqe <0430> Myhlah <0727> Nwra <0935> awbk <01961> yhyw <06138> Nwrqe <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <07971> wxlsyw (5:10)

5:11 <08033> Ms <0430> Myhlah <03027> dy <03966> dam <03513> hdbk <05892> ryeh <03605> lkb <04194> twm <04103> tmwhm <01961> htyh <03588> yk <05971> yme <0853> taw <0853> yta <04191> tymy <03808> alw <04725> wmqml <07725> bsyw <03478> larvy <0430> yhla <0727> Nwra <0853> ta <07971> wxls <0559> wrmayw <06430> Mytslp <05633> ynro <03605> lk <0853> ta <0622> wpoayw <07971> wxlsyw (5:11)

5:12 <08064> Mymsh <05892> ryeh <07775> tews <05927> letw <06076> *Myrxjb {Mylpeb} <05221> wkh <04191> wtm <03808> al <0834> rsa <0376> Mysnahw (5:12)

5:1 kai allofuloi elabon thn kibwton tou yeou kai eishnegkan authn ex abennezer eiv azwton

5:2 kai elabon allofuloi thn kibwton kuriou kai eishnegkan authn eiv oikon dagwn kai paresthsan authn para dagwn

5:3 kai wryrisan oi azwtioi kai eishlyon eiv oikon dagwn kai eidon kai idou dagwn peptwkwv epi proswpon autou enwpion kibwtou tou yeou kai hgeiran ton dagwn kai katesthsan eiv ton topon autou kai ebarunyh ceir kuriou epi touv azwtiouv kai ebasanisen autouv kai epataxen autouv eiv tav edrav autwn thn azwton kai ta oria authv

5:4 kai egeneto ote wryrisan to prwi kai idou dagwn peptwkwv epi proswpon autou enwpion kibwtou diayhkhv kuriou kai h kefalh dagwn kai amfotera ta icnh ceirwn autou afhrhmena epi ta emprosyia amafey ekaston kai amfoteroi oi karpoi twn ceirwn autou peptwkotev epi to proyuron plhn h raciv dagwn upeleifyh

5:5 dia touto ouk epibainousin oi iereiv dagwn kai pav o eisporeuomenov eiv oikon dagwn epi baymon oikou dagwn en azwtw ewv thv hmerav tauthv oti uperbainontev uperbainousin

5:6 kai ebarunyh ceir kuriou epi azwton kai ephgagen autoiv kai exezesen autoiv eiv tav nauv kai meson thv cwrav authv anefuhsan muev kai egeneto sugcusiv yanatou megalh en th polei

5:7 kai eidon oi andrev azwtou oti outwv kai legousin oti ou kayhsetai kibwtov tou yeou israhl mey hmwn oti sklhra ceir autou ef hmav kai epi dagwn yeon hmwn

5:8 kai apostellousin kai sunagousin touv satrapav twn allofulwn prov autouv kai legousin ti poihswmen kibwtw yeou israhl kai legousin oi geyyaioi metelyetw kibwtov tou yeou prov hmav kai methlyen kibwtov tou yeou eiv geyya

5:9 kai egenhyh meta to metelyein authn kai ginetai ceir kuriou en th polei taracov megav sfodra kai epataxen touv andrav thv polewv apo mikrou ewv megalou kai epataxen autouv eiv tav edrav autwn kai epoihsan eautoiv oi geyyaioi edrav

5:10 kai exapostellousin thn kibwton tou yeou eiv askalwna kai egenhyh wv eishlyen kibwtov yeou eiv askalwna kai ebohsan oi askalwnitai legontev ti apestreqate prov hmav thn kibwton tou yeou israhl yanatwsai hmav kai ton laon hmwn

5:11 kai exapostellousin kai sunagousin touv satrapav twn allofulwn kai eipon exaposteilate thn kibwton tou yeou israhl kai kayisatw eiv ton topon authv kai ou mh yanatwsh hmav kai ton laon hmwn oti egenhyh sugcusiv yanatou en olh th polei bareia sfodra wv eishlyen kibwtov yeou israhl ekei

5:12 kai oi zwntev kai ouk apoyanontev eplhghsan eiv tav edrav kai anebh h kraugh thv polewv eiv ton ouranonTIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org