Internet Verse Search Commentaries Word Analysis ITL - draft

Job 42:17

Context
NET ©

And so Job died, old and full of days.

NIV ©

And so he died, old and full of years.

NASB ©

And Job died, an old man and full of days.

NLT ©

Then he died, an old man who had lived a long, good life.

MSG ©

Then he died--an old man, a full life.

BBE ©

And Job came to his end, old and full of days.

NRSV ©

And Job died, old and full of days.

NKJV ©

So Job died, old and full of days.


KJV
So Job
<0347>
died
<04191> (8799)_,
[being] old
<02205>
and full
<07649>
of days
<03117>_.
NASB ©
And Job
<0347>
died
<04191>
, an old
<02205>
man
<02205>
and full
<07649>
of days
<03117>
.
HEBREW
Mymy
<03117>
ebvw
<07649>
Nqz
<02205>
bwya
<0347>
tmyw (42:17)
<04191>
LXXM
kai
<2532
CONJ
eteleuthsen
<5053
V-AAI-3S
iwb
<2492
N-PRI
presbuterov
<4245
N-NSM
kai
<2532
CONJ
plhrhv
<4134
A-NSM
hmerwn
<2250
N-GPF
(42:17a) gegraptai
<1125
V-RPI-3S
de
<1161
PRT
auton
<846
D-ASM
palin
<3825
ADV
anasthsesyai
<450
V-FMN
mey
<3326
PREP
wn
<3739
R-GPM
o
<3588
T-NSM
kuriov
<2962
N-NSM
anisthsin
<450
V-PAI-3S
(42:17b) outov
<3778
D-NSM
ermhneuetai
<2059
V-PMI-3S
ek
<1537
PREP
thv
<3588
T-GSF
suriakhv {N-GSF} biblou
<976
N-GSF
en
<1722
PREP
men
<3303
PRT
gh
<1065
N-DSF
katoikwn {V-PAPNS} th
<3588
T-DSF
ausitidi {N-DSF} epi
<1909
PREP
toiv
<3588
T-DPN
orioiv
<3725
N-DPN
thv
<3588
T-GSF
idoumaiav
<2401
N-GSF
kai
<2532
CONJ
arabiav
<688
N-GSF
prouphrcen {V-IAI-3S} de
<1161
PRT
autw
<846
D-DSM
onoma
<3686
N-NSN
iwbab {N-PRI} (42:17c) labwn
<2983
V-AAPNS
de
<1161
PRT
gunaika
<1135
N-ASF
arabissan {N-ASF} genna
<1080
V-PAI-3S
uion
<5207
N-ASM
w
<3739
R-DSM
onoma
<3686
N-NSN
ennwn {N-PRI} hn
<1510
V-IAI-3S
de
<1161
PRT
autov
<846
D-NSM
patrov
<3962
N-GSM
men
<3303
PRT
zare {N-PRI} twn
<3588
T-GPM
hsau
<2269
N-PRI
uiwn
<5207
N-GPM
uiov
<5207
N-NSM
mhtrov
<3384
N-GSF
de
<1161
PRT
bosorrav {N-GSF} wste
<5620
CONJ
einai
<1510
V-PAN
auton
<846
D-ASM
pempton
<3991
A-ASM
apo
<575
PREP
abraam
<11
N-PRI
(42:17d) kai
<2532
CONJ
outoi
<3778
D-NPM
oi
<3588
T-NPM
basileiv
<935
N-NPM
oi
<3588
T-NPM
basileusantev
<936
V-AAPNP
en
<1722
PREP
edwm {N-PRI} hv
<3739
R-GSF
kai
<2532
CONJ
autov
<846
D-NSM
hrxen
<757
V-AAI-3S
cwrav
<5561
N-GSF
prwtov
<4413
A-NSMS
balak
<904
N-PRI
o
<3588
T-NSM
tou
<3588
T-GSM
bewr {N-PRI} kai
<2532
CONJ
onoma
<3686
N-NSN
th
<3588
T-DSF
polei
<4172
N-DSF
autou
<846
D-GSM
dennaba {N-PRI} meta
<3326
PREP
de
<1161
PRT
balak
<904
N-PRI
iwbab {N-PRI} o
<3588
T-NSM
kaloumenov
<2564
V-PMPNS
iwb
<2492
N-PRI
meta
<3326
PREP
de
<1161
PRT
touton
<3778
D-ASM
asom {N-PRI} o
<3588
T-NSM
uparcwn
<5225
V-PAPNS
hgemwn
<2232
N-NSM
ek
<1537
PREP
thv
<3588
T-GSF
yaimanitidov {N-GSF} cwrav
<5561
N-GSF
meta
<3326
PREP
de
<1161
PRT
touton
<3778
D-ASM
adad {N-PRI} uiov
<5207
N-NSM
barad {N-PRI} o
<3588
T-NSM
ekkoqav
<1581
V-AAPNS
madiam {N-PRI} en
<1722
PREP
tw
<3588
T-DSN
pediw {N-DSN} mwab {N-PRI} kai
<2532
CONJ
onoma
<3686
N-NSN
th
<3588
T-DSF
polei
<4172
N-DSF
autou
<846
D-GSM
geyyaim {N-PRI} (42:17e) oi
<3588
T-NPM
de
<1161
PRT
elyontev
<2064
V-AAPNP
prov
<4314
PREP
auton
<846
D-ASM
filoi
<5384
A-NPM
elifav {N-PRI} twn
<3588
T-GPM
hsau
<2269
N-PRI
uiwn
<5207
N-GPM
yaimanwn {N-PRI} basileuv
<935
N-NSM
baldad {N-PRI} o
<3588
T-NSM
saucaiwn {N-GPM} turannov
<5181
N-NSM
swfar {N-PRI} o
<3588
T-NSM
minaiwn {N-GPM} basileuv
<935
N-NSM
NET © [draft] ITL
And so Job
<0347>
died
<04191>
, old
<02205>
and full
<07649>
of days
<03117>
.
NET ©

And so Job died, old and full of days.

NET © Notes


TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org