NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:24-29

20:24 ywmav <2381> de <1161> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> ouk <3756> hn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> ote <3753> hlyen <2064> (5627) ihsouv <2424>

20:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> oi <3588> alloi <243> mayhtai <3101> ewrakamen <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ean <1437> mh <3361> idw <1492> (5632) en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) ton <3588> daktulon <1147> mou <3450> eiv <1519> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) mou <3450> thn <3588> ceira <5495> eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> autou <846> ou <3756> mh <3361> pisteusw <4100> (5692)

20:26 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> oktw <3638> palin <3825> hsan <1510> (5713) esw <2080> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> ywmav <2381> met <3326> autwn <846> ercetai <2064> (5736) o <3588> ihsouv <2424> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> eipen <2036> (5627) eirhnh <1515> umin <5213>

20:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> ywma <2381> fere <5342> (5720) ton <3588> daktulon <1147> sou <4675> wde <5602> kai <2532> ide <1492> (5657) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> kai <2532> fere <5342> (5720) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> kai <2532> bale <906> (5628) eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> mou <3450> kai <2532> mh <3361> ginou <1096> (5737) apistov <571> alla <235> pistov <4103>

20:28 apekriyh <611> (5662) ywmav <2381> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> kuriov <2962> mou <3450> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <3450>

20:29 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ewrakav <3708> (5758) me <3165> pepisteukav <4100> (5758) makarioi <3107> oi <3588> mh <3361> idontev <1492> (5631) kai <2532> pisteusantev <4100> (5660)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org