NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:17-22

11:17 ei <1487> de <1161> tinev <5100> twn <3588> kladwn <2798> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> agrielaiov <65> wn <1510> (5752) enekentrisyhv <1461> (5681) en <1722> autoiv <846> kai <2532> sugkoinwnov <4791> thv <3588> rizhv <4491> thv <3588> piothtov <4096> thv <3588> elaiav <1636> egenou <1096> (5633)

11:18 mh <3361> katakaucw <2620> (5737) twn <3588> kladwn <2798> ei <1487> de <1161> katakaucasai <2620> (5736) ou <3756> su <4771> thn <3588> rizan <4491> bastazeiv <941> (5719) alla <235> h <3588> riza <4491> se <4571>

11:19 ereiv <2046> (5692) oun <3767> exeklasyhsan <1575> (5681) kladoi <2798> ina <2443> egw <1473> egkentrisyw <1461> (5686)

11:20 kalwv <2573> th <3588> apistia <570> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> th <3588> pistei <4102> esthkav <2476> (5758) mh <3361> uqhla <5308> fronei <5426> (5720) alla <235> fobou <5399> (5737)

11:21 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> twn <3588> kata <2596> fusin <5449> kladwn <2798> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) oude <3761> sou <4675> feisetai <5316> (5695)

11:22 ide <1492> (5657) oun <3767> crhstothta <5544> kai <2532> apotomian <663> yeou <2316> epi <1909> men <3303> touv <3588> pesontav <4098> (5631) apotomia <663> epi <1909> de <1161> se <4571> crhstothv <5544> yeou <2316> ean <1437> epimenhv <1961> (5725) th <3588> crhstothti <5544> epei <1893> kai <2532> su <4771> ekkophsh <1581> (5691)



TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org