NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 19:17-18

19:17 kai <2532> eidon <1492> (5627) ena <1520> aggelon <32> estwta <2476> (5761) en <1722> tw <3588> hliw <2246> kai <2532> ekraxen <2896> (5656) [en] <1722> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> (5723) pasin <3956> toiv <3588> orneoiv <3732> toiv <3588> petomenoiv <4072> (5740) en <1722> mesouranhmati <3321> deute <1205> (5773) sunacyhte <4863> (5682) eiv <1519> to <3588> deipnon <1173> to <3588> mega <3173> tou <3588> yeou <2316>

19:18 ina <2443> faghte <5315> (5632) sarkav <4561> basilewn <935> kai <2532> sarkav <4561> ciliarcwn <5506> kai <2532> sarkav <4561> iscurwn <2478> kai <2532> sarkav <4561> ippwn <2462> kai <2532> twn <3588> kayhmenwn <2521> (5740) ep <1909> autouv <846> kai <2532> sarkav <4561> pantwn <3956> eleuyerwn <1658> te <5037> kai <2532> doulwn <1401> kai <2532> mikrwn <3398> kai <2532> megalwn <3173>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org