NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 19:23-25

19:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> plousiov <4145> duskolwv <1423> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772>

19:24 palin <3825> de <1161> legw <3004> (5719) umin <5213> eukopwteron <2123> estin <1510> (5748) kamhlon <2574> dia <1223> trhmatov <5168> rafidov <4476> eiselyein <1525> (5629) h <2228> plousion <4145> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

19:25 akousantev <191> (5660) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> exeplhssonto <1605> (5712) sfodra <4970> legontev <3004> (5723) tiv <5101> ara <687> dunatai <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org