NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:14-23

7:14 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) palin <3825> ton <3588> oclon <3793> elegen <3004> (5707) autoiv <846> akousate <191> (5657) mou <3450> pantev <3956> kai <2532> sunete <4920> (5653)

7:15 ouden <3762> estin <1510> (5748) exwyen <1855> tou <3588> anyrwpou <444> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> auton <846> o <3739> dunatai <1410> (5736) koinwsai <2840> (5658) auton <846> alla <235> ta <3588> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> ekporeuomena <1607> (5740) estin <1510> (5748) ta <3588> koinounta <2840> (5723) ton <3588> anyrwpon <444>

7:16

7:17 kai <2532> ote <3753> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> oikon <3624> apo <575> tou <3588> oclou <3793> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> thn <3588> parabolhn <3850>

7:18 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> asunetoi <801> este <1510> (5748) ou <3756> noeite <3539> (5719) oti <3754> pan <3956> to <3588> exwyen <1855> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> ton <3588> anyrwpon <444> ou <3756> dunatai <1410> (5736) auton <846> koinwsai <2840> (5658)

7:19 oti <3754> ouk <3756> eisporeuetai <1531> (5736) autou <846> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> all <235> eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> afedrwna <856> ekporeuetai <1607> (5736) kayarizwn <2511> (5723) panta <3956> ta <3588> brwmata <1033>

7:20 elegen <3004> (5707) de <1161> oti <3754> to <3588> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> ekporeuomenon <1607> (5740) ekeino <1565> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>

7:21 eswyen <2081> gar <1063> ek <1537> thv <3588> kardiav <2588> twn <3588> anyrwpwn <444> oi <3588> dialogismoi <1261> oi <3588> kakoi <2556> ekporeuontai <1607> (5736) porneiai <4202> klopai <2829> fonoi <5408>

7:22 moiceiai <3430> pleonexiai <4124> ponhriai <4189> dolov <1388> aselgeia <766> ofyalmov <3788> ponhrov <4190> blasfhmia <988> uperhfania <5243> afrosunh <877>

7:23 panta <3956> tauta <5023> ta <3588> ponhra <4190> eswyen <2081> ekporeuetai <1607> (5736) kai <2532> koinoi <2840> (5719) ton <3588> anyrwpon <444>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org