NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:4-7

2:4 anebh <305> (5627) de <1161> kai <2532> iwshf <2501> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> ek <1537> polewv <4172> nazarey <3478> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> eiv <1519> polin <4172> dauid <1138> htiv <3748> kaleitai <2564> (5743) bhyleem <965> dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> ex <1537> oikou <3624> kai <2532> patriav <3965> dauid <1138>

2:5 apograqasyai <583> (5670) sun <4862> mariam <3137> th <3588> emnhsteumenh <3423> (5772) autw <846> oush <1510> (5752) egkuw <1471>

2:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> ekei <1563> eplhsyhsan <4130> (5681) ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> tekein <5088> (5629) authn <846>

2:7 kai <2532> eteken <5088> (5627) ton <3588> uion <5207> authv <846> ton <3588> prwtotokon <4416> kai <2532> esparganwsen <4683> (5656) auton <846> kai <2532> aneklinen <347> (5656) auton <846> en <1722> fatnh <5336> dioti <1360> ouk <3756> hn <1510> (5713) autoiv <846> topov <5117> en <1722> tw <3588> katalumati <2646>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org