NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 15:18-19

15:18 ei <1487> o <3588> kosmov <2889> umav <5209> misei <3404> (5719) ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> eme <1691> prwton <4412> umwn <5216> memishken <3404> (5758)

15:19 ei <1487> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> hte <1510> (5713) o <3588> kosmov <2889> an <302> to <3588> idion <2398> efilei <5368> (5707) oti <3754> de <1161> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> este <1510> (5748) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> dia <1223> touto <5124> misei <3404> (5719) umav <5209> o <3588> kosmov <2889>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org