NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:9-10

14:9 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> tosouton <5118> cronon <5550> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> egnwkav <1097> (5758) me <3165> filippe <5376> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) eme <1691> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) deixon <1166> (5657) hmin <2254> ton <3588> patera <3962>

14:10 ou <3756> pisteueiv <4100> (5719) oti <3754> egw <1473> en <1722> tw <3588> patri <3962> kai <2532> o <3588> pathr <3962> en <1722> emoi <1698> estin <1510> (5748) ta <3588> rhmata <4487> a <3739> egw <1473> legw <3004> (5719) umin <5213> ap <575> emautou <1683> ou <3756> lalw <2980> (5719) o <3588> de <1161> pathr <3962> en <1722> emoi <1698> menwn <3306> (5723) poiei <4160> (5719) ta <3588> erga <2041> autou <846>

John 14:20

14:20 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> umeiv <5210> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> egw <1473> en <1722> tw <3588> patri <3962> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> umin <5213>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org