NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:12-16

12:12 th <3588> epaurion <1887> o <3588> oclov <3793> poluv <4183> o <3588> elywn <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> akousantev <191> (5660) oti <3754> ercetai <2064> (5736) ihsouv <2424> eiv <1519> ierosoluma <2414>

12:13 elabon <2983> (5627) ta <3588> baia <902> twn <3588> foinikwn <5404> kai <2532> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> upanthsin <5222> autw <846> kai <2532> ekraugazon <2905> (5707) wsanna <5614> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> basileuv <935> tou <3588> israhl <2474>

12:14 eurwn <2147> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> onarion <3678> ekayisen <2523> (5656) ep <1909> auto <846> kaywv <2531> estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772)

12:15 mh <3361> fobou <5399> (5737) yugathr <2364> siwn <4622> idou <2400> (5628) o <3588> basileuv <935> sou <4675> ercetai <2064> (5736) kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> pwlon <4454> onou <3688>

12:16 tauta <5023> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) autou <846> oi <3588> mayhtai <3101> to <3588> prwton <4413> all <235> ote <3753> edoxasyh <1392> (5681) ihsouv <2424> tote <5119> emnhsyhsan <3415> (5681) oti <3754> tauta <5023> hn <1510> (5713) ep <1909> autw <846> gegrammena <1125> (5772) kai <2532> tauta <5023> epoihsan <4160> (5656) autw <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org