NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 11:49-52

11:49 eiv <1520> de <1161> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> kaiafav <2533> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) ouden <3762>

11:50 oude <3761> logizesye <3049> (5736) oti <3754> sumferei <4851> (5719) umin <5213> ina <2443> eiv <1520> anyrwpov <444> apoyanh <599> (5632) uper <5228> tou <3588> laou <2992> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> eynov <1484> apolhtai <622> (5643)

11:51 touto <5124> de <1161> af <575> eautou <1438> ouk <3756> eipen <2036> (5627) alla <235> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eprofhteusen <4395> (5656) oti <3754> emellen <3195> (5707) ihsouv <2424> apoynhskein <599> (5721) uper <5228> tou <3588> eynouv <1484>

11:52 kai <2532> ouc <3756> uper <5228> tou <3588> eynouv <1484> monon <3440> all <235> ina <2443> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> dieskorpismena <1287> (5772) sunagagh <4863> (5632) eiv <1519> en <1520>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org