NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 21:28-30

21:28 krazontev <2896> (5723) andrev <435> israhlitai <2475> bohyeite <997> (5720) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anyrwpov <444> o <3588> kata <2596> tou <3588> laou <2992> kai <2532> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> tou <3588> topou <5117> toutou <5127> pantav <3956> pantach <3837> didaskwn <1321> (5723) eti <2089> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> eishgagen <1521> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> kekoinwken <2840> (5758) ton <3588> agion <40> topon <5117> touton <5126>

21:29 hsan <1510> (5713) gar <1063> proewrakotev <4308> (5761) trofimon <5161> ton <3588> efesion <2180> en <1722> th <3588> polei <4172> sun <4862> autw <846> on <3739> enomizon <3543> (5707) oti <3754> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> eishgagen <1521> (5627) o <3588> paulov <3972>

21:30 ekinhyh <2795> (5681) te <5037> h <3588> poliv <4172> olh <3650> kai <2532> egeneto <1096> (5633) sundromh <4890> tou <3588> laou <2992> kai <2532> epilabomenoi <1949> (5637) tou <3588> paulou <3972> eilkon <1670> (5707) auton <846> exw <1854> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> euyewv <2112> ekleisyhsan <2808> (5681) ai <3588> yurai <2374>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org