NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 10:5-6

10:5 kai <2532> nun <3568> pemqon <3992> (5657) andrav <435> eiv <1519> iopphn <2445> kai <2532> metapemqai <3343> (5663) simwna <4613> tina <5100> ov <3739> epikaleitai <1941> (5743) petrov <4074>

10:6 outov <3778> xenizetai <3579> (5743) para <3844> tini <5100> simwni <4613> bursei <1038> w <3739> estin <1510> (5748) oikia <3614> para <3844> yalassan <2281>

Acts 10:20

10:20 alla <235> anastav <450> (5631) katabhyi <2597> (5628) kai <2532> poreuou <4198> (5737) sun <4862> autoiv <846> mhden <3367> diakrinomenov <1252> (5734) oti <3754> egw <1473> apestalka <649> (5758) autouv <846>



TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org