NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:9-10

4:9 peri <4012> de <1161> thv <3588> filadelfiav <5360> ou <3756> creian <5532> ecete <2192> (5719) grafein <1125> (5721) umin <5213> autoi <846> gar <1063> umeiv <5210> yeodidaktoi <2312> este <1510> (5748) eiv <1519> to <3588> agapan <25> (5721) allhlouv <240>

4:10 kai <2532> gar <1063> poieite <4160> (5719) auto <846> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> [touv] <3588> en <1722> olh <3650> th <3588> makedonia <3109> parakaloumen <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> perisseuein <4052> (5721) mallon <3123>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org