NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:7

5:7 oti <3754> treiv <5140> eisin <1510> (5748) oi <3588> marturountev <3140> (5723)

1 John 5:20

5:20 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> hkei <2240> (5719) kai <2532> dedwken <1325> (5758) hmin <2254> dianoian <1271> ina <2443> ginwskomen <1097> (5719) ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> esmen <1510> (5748) en <1722> tw <3588> alhyinw <228> en <1722> tw <3588> uiw <5207> autou <846> ihsou <2424> cristw <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> alhyinov <228> yeov <2316> kai <2532> zwh <2222> aiwniov <166>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org