NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:3-5

3:3 eti <2089> gar <1063> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) opou <3699> gar <1063> en <1722> umin <5213> zhlov <2205> kai <2532> eriv <2054> ouci <3780> sarkikoi <4559> este <1510> (5748) kai <2532> kata <2596> anyrwpon <444> peripateite <4043> (5719)

3:4 otan <3752> gar <1063> legh <3004> (5725) tiv <5100> egw <1473> men <3303> eimi <1510> (5748) paulou <3972> eterov <2087> de <1161> egw <1473> apollw <625> ouk <3756> anyrwpoi <444> este <1510> (5748)

3:5 ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) apollwv <625> ti <5101> de <1161> estin <1510> (5748) paulov <3972> diakonoi <1249> di <1223> wn <3739> episteusate <4100> (5656) kai <2532> ekastw <1538> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> (5656)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org