NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Malachi 4

4:1 <06057> Pnew <08328> srs <01992> Mhl <05800> bzey <03808> al <0834> rsa <06635> twabu <03069> hwhy <0559> rma <0935> abh <03117> Mwyh <0853> Mta <03857> jhlw <07179> sq <07564> hesr <06213> hve <03605> lkw <02086> Mydz <03605> lk <01961> wyhw <08574> rwntk <01197> reb <0935> ab <03117> Mwyh <02009> hnh <03588> yk <4:19> (4:1)

4:2 <04770> qbrm <05695> ylgek <06335> Mtspw <03318> Mtauyw <03671> hypnkb <04832> aprmw <06666> hqdu <08121> sms <08034> yms <03373> yary <0> Mkl <02224> hxrzw <4:20> (4:2)

4:3 P <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <03117> Mwyb <07272> Mkylgr <03709> twpk <08478> txt <0665> rpa <01961> wyhy <03588> yk <07563> Myesr <06072> Mtwoew <4:21> (4:3)

4:4 <04941> Myjpsmw <02706> Myqx <03478> larvy <03605> lk <05921> le <02722> brxb <0853> wtwa <06680> ytywu <0834> rsa <05650> ydbe <04872> hsm <08451> trwt <02142> wrkz <4:22> (4:4)

4:5 <03372> arwnhw <01419> lwdgh <03068> hwhy <03117> Mwy <0935> awb <06440> ynpl <05030> aybnh <0452> hyla <0853> ta <0> Mkl <07971> xls <0595> ykna <02009> hnh <4:23> (4:5)

4:6 <02764> Mrx <0776> Urah <0853> ta <05221> ytykhw <0935> awba <06435> Np <01> Mtwba <05921> le <01121> Mynb <03820> blw <01121> Mynb <05921> le <01> twba <03820> bl <07725> byshw <4:24> (4:6)

4:1 (3:19) dioti idou hmera kuriou ercetai kaiomenh wv klibanov kai flexei autouv kai esontai pantev oi allogeneiv kai pantev oi poiountev anoma kalamh kai anaqei autouv h hmera h ercomenh legei kuriov pantokratwr kai ou mh upoleifyh ex autwn riza oude klhma

4:2 (3:20) kai anatelei umin toiv foboumenoiv to onoma mou hliov dikaiosunhv kai iasiv en taiv pteruxin autou kai exeleusesye kai skirthsete wv moscaria ek desmwn aneimena

4:3 (3:21) kai katapathsete anomouv dioti esontai spodov upokatw twn podwn umwn en th hmera h egw poiw legei kuriov pantokratwr

4:4 (3:24) mnhsyhte nomou mwush tou doulou mou kayoti eneteilamhn autw en cwrhb prov panta ton israhl prostagmata kai dikaiwmata

4:5 (3:22) kai idou egw apostellw umin hlian ton yesbithn prin elyein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

4:6 (3:23) ov apokatasthsei kardian patrov prov uion kai kardian anyrwpou prov ton plhsion autou mh elyw kai pataxw thn ghn ardhnTIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org