NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Leviticus 2

2:1 <03828> hnbl <05921> hyle <05414> Ntnw <08081> Nms <05921> hyle <03332> quyw <07133> wnbrq <01961> hyhy <05560> tlo <03068> hwhyl <04503> hxnm <07133> Nbrq <07126> byrqt <03588> yk <05315> spnw (2:1)

2:2 <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <04196> hxbzmh <0234> htrkza <0853> ta <03548> Nhkh <06999> ryjqhw <03828> htnbl <03605> lk <05921> le <08081> hnmsmw <05560> htlom <07062> wumq <04393> alm <08033> Msm <07061> Umqw <03548> Mynhkh <0175> Nrha <01121> ynb <0413> la <0935> haybhw (2:2)

2:3 o <03068> hwhy <0801> ysam <06944> Mysdq <06944> sdq <01121> wynblw <0175> Nrhal <04503> hxnmh <04480> Nm <03498> trtwnhw (2:3)

2:4 o <08081> Nmsb <04886> Myxsm <04682> twum <07550> yqyqrw <08081> Nmsb <01101> tlwlb <04682> tum <02471> twlx <05560> tlo <08574> rwnt <03989> hpam <04503> hxnm <07133> Nbrq <07126> brqt <03588> ykw (2:4)

2:5 <01961> hyht <04682> hum <08081> Nmsb <01101> hlwlb <05560> tlo <07133> Knbrq <04227> tbxmh <05921> le <04503> hxnm <0518> Maw (2:5)

2:6 o <01931> awh <04503> hxnm <08081> Nms <05921> hyle <03332> tquyw <06595> Mytp <0853> hta <06626> twtp (2:6)

2:7 <06213> hvet <08081> Nmsb <05560> tlo <07133> Knbrq <04802> tsxrm <04503> txnm <0518> Maw (2:7)

2:8 <04196> xbzmh <0413> la <05066> hsyghw <03548> Nhkh <0413> la <07126> hbyrqhw <03068> hwhyl <0428> hlam <06213> hvey <0834> rsa <04503> hxnmh <0853> ta <0935> tabhw (2:8)

2:9 <03068> hwhyl <05207> xxyn <07381> xyr <0801> hsa <04196> hxbzmh <06999> ryjqhw <0234> htrkza <0853> ta <04503> hxnmh <04480> Nm <03548> Nhkh <07311> Myrhw (2:9)

2:10 <03069> hwhy <0801> ysam <06944> Mysdq <06944> sdq <01121> wynblw <0175> Nrhal <04503> hxnmh <04480> Nm <03498> trtwnhw (2:10)

2:11 <03068> hwhyl <0801> hsa <04480> wnmm <06999> wryjqt <03808> al <01706> sbd <03605> lkw <07603> rav <03605> lk <03588> yk <02557> Umx <06213> hvet <03808> al <03068> hwhyl <07126> wbyrqt <0834> rsa <04503> hxnmh <03605> lk (2:11)

2:12 <05207> xxyn <07381> xyrl <05927> wley <03808> al <04196> xbzmh <0413> law <03068> hwhyl <0853> Mta <07126> wbyrqt <07225> tysar <07133> Nbrq (2:12)

2:13 o <04417> xlm <07126> byrqt <07133> Knbrq <03605> lk <05921> le <04503> Ktxnm <05921> lem <0430> Kyhla <01285> tyrb <04417> xlm <07673> tybst <03808> alw <04414> xlmt <04417> xlmb <04503> Ktxnm <07133> Nbrq <03605> lkw (2:13)

2:14 <01061> Kyrwkb <04503> txnm <0853> ta <07126> byrqt <03759> lmrk <01643> vrg <0784> sab <07033> ywlq <024> byba <03068> hwhyl <01061> Myrwkb <04503> txnm <07126> byrqt <0518> Maw (2:14)

2:15 <01931> awh <04503> hxnm <03828> hnbl <05921> hyle <07760> tmvw <08081> Nms <05921> hyle <05414> ttnw (2:15)

2:16 P <03068> hwhyl <0801> hsa <03828> htnbl <03605> lk <05921> le <08081> hnmsmw <01643> hvrgm <0234> htrkza <0853> ta <03548> Nhkh <06999> ryjqhw (2:16)

2:1 ean de quch prosferh dwron yusian tw kuriw semidaliv estai to dwron autou kai epiceei ep auto elaion kai epiyhsei ep auto libanon yusia estin

2:2 kai oisei prov touv uiouv aarwn touv iereiv kai draxamenov ap authv plhrh thn draka apo thv semidalewv sun tw elaiw kai panta ton libanon authv kai epiyhsei o iereuv to mnhmosunon authv epi to yusiasthrion yusia osmh euwdiav tw kuriw

2:3 kai to loipon apo thv yusiav aarwn kai toiv uioiv autou agion twn agiwn apo twn yusiwn kuriou

2:4 ean de prosferh dwron yusian pepemmenhn en klibanw dwron kuriw ek semidalewv artouv azumouv pefuramenouv en elaiw kai lagana azuma diakecrismena en elaiw

2:5 ean de yusia apo thganou to dwron sou semidaliv pefuramenh en elaiw azuma estai

2:6 kai diayruqeiv auta klasmata kai epiceeiv ep auta elaion yusia estin kuriw

2:7 ean de yusia apo escarav to dwron sou semidaliv en elaiw poihyhsetai

2:8 kai prosoisei thn yusian hn an poih ek toutwn tw kuriw kai prosoisei prov ton ierea kai proseggisav prov to yusiasthrion

2:9 afelei o iereuv apo thv yusiav to mnhmosunon authv kai epiyhsei o iereuv epi to yusiasthrion karpwma osmh euwdiav kuriw

2:10 to de kataleifyen apo thv yusiav aarwn kai toiv uioiv autou agia twn agiwn apo twn karpwmatwn kuriou

2:11 pasan yusian hn an prosferhte kuriw ou poihsete zumwton pasan gar zumhn kai pan meli ou prosoisete ap autou karpwsai kuriw

2:12 dwron aparchv prosoisete auta kuriw epi de to yusiasthrion ouk anabibasyhsetai eiv osmhn euwdiav kuriw

2:13 kai pan dwron yusiav umwn ali alisyhsetai ou diapausete ala diayhkhv kuriou apo yusiasmatwn umwn epi pantov dwrou umwn prosoisete kuriw tw yew umwn alav

2:14 ean de prosferhv yusian prwtogenhmatwn tw kuriw nea pefrugmena cidra erikta tw kuriw kai prosoiseiv thn yusian twn prwtogenhmatwn

2:15 kai epiceeiv ep authn elaion kai epiyhseiv ep authn libanon yusia estin

2:16 kai anoisei o iereuv to mnhmosunon authv apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon authv karpwma estin kuriwTIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org