NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

Isaiah 18

18:1 <03568> swk <05104> yrhnl <05676> rbem <0834> rsa <03671> Mypnk <06767> lulu <0776> Ura <01945> ywh (18:1)

18:2 <0776> wura <05104> Myrhn <0958> wazb <0834> rsa <04001> howbmw <06978> wq <0> wq <01471> ywg <01973> halhw <01931> awh <04480> Nm <03372> arwn <05971> Me <0413> la <04178> jrwmw <04900> Ksmm <01471> ywg <0413> la <07031> Mylq <04397> Mykalm <01980> wkl <04325> Mym <06440> ynp <05921> le <01573> amg <03627> ylkbw <06735> Myryu <03220> Myb <07971> xlsh (18:2)

18:3 o <08085> wemst <07782> rpws <08628> eqtkw <07200> wart <02022> Myrh <05251> on <05375> avnk <0776> Ura <07931> ynksw <08398> lbt <03427> ybsy <03605> lk (18:3)

18:4 <07105> ryuq <02527> Mxb <02919> lj <05645> bek <0219> rwa <05921> yle <06703> xu <02527> Mxk <04349> ynwkmb <05027> hjybaw <08252> *hjqsa {hjwqsa} <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk (18:4)

18:5 <08456> zth <05493> ryoh <05189> twsyjnh <0853> taw <04211> twrmzmb <02150> Mylzlzh <03772> trkw <05328> hun <01961> hyhy <01580> lmg <01155> robw <06525> xrp <08552> Mtk <07105> ryuq <06440> ynpl <03588> yk (18:5)

18:6 <02778> Prxt <05921> wyle <0776> Urah <0929> tmhb <03605> lkw <05861> jyeh <05921> wyle <06972> Uqw <0776> Urah <0929> tmhblw <02022> Myrh <05861> jyel <03162> wdxy <05800> wbzey (18:6)

18:7 o <06726> Nwyu <02022> rh <06635> twabu <03069> hwhy <08034> Ms <04725> Mwqm <0413> la <0776> wura <05104> Myrhn <0958> wazb <0834> rsa <04001> howbmw <06978> wq <0> wq <01471> ywg <01973> halhw <01931> awh <04480> Nm <03372> arwn <05971> Memw <04178> jrwmw <04900> Ksmm <05971> Me <06635> twabu <03069> hwhyl <07862> ys <02986> lbwy <01931> ayhh <06256> teb (18:7)

18:1 ouai ghv ploiwn pterugev epekeina potamwn aiyiopiav

18:2 o apostellwn en yalassh omhra kai epistolav bublinav epanw tou udatov poreusontai gar aggeloi koufoi prov eynov metewron kai xenon laon kai calepon tiv autou epekeina eynov anelpiston kai katapepathmenon nun oi potamoi thv ghv

18:3 pantev wv cwra katoikoumenh katoikhyhsetai h cwra autwn wsei shmeion apo orouv aryh wv salpiggov fwnh akouston estai

18:4 oti outwv eipen moi kuriov asfaleia estai en th emh polei wv fwv kaumatov meshmbriav kai wv nefelh drosou hmerav amhtou estai

18:5 pro tou yerismou otan suntelesyh anyov kai omfax anyhsh anyov omfakizousa kai afelei ta botrudia ta mikra toiv drepanoiv kai tav klhmatidav afelei kai katakoqei

18:6 kai kataleiqei ama toiv peteinoiv tou ouranou kai toiv yhrioiv thv ghv kai sunacyhsetai ep autouv ta peteina tou ouranou kai panta ta yhria thv ghv ep auton hxei

18:7 en tw kairw ekeinw anenecyhsetai dwra kuriw sabawy ek laou teylimmenou kai tetilmenou kai apo laou megalou apo tou nun kai eiv ton aiwna cronon eynov elpizon kai katapepathmenon o estin en merei potamou thv cwrav autou eiv ton topon ou to onoma kuriou sabawy epeklhyh orov siwnTIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org