NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Samuel 31

31:1 <01533> eblgh <02022> rhb <02491> Myllx <05307> wlpyw <06430> Mytslp <06440> ynpm <03478> larvy <0376> ysna <05127> wonyw <03478> larvyb <03898> Mymxln <06430> Mytslpw (31:1)

31:2 <07586> lwas <01121> ynb <04444> ews <0> yklm <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <03083> Ntnwhy <0853> ta <06430> Mytslp <05221> wkyw <01121> wynb <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <06430> Mytslp <01692> wqbdyw (31:2)

31:3 <03384> Myrwmhm <03966> dam <02342> lxyw <07198> tsqb <0582> Mysna <03384> Myrwmh <04672> whaumyw <07586> lwas <0413> la <04421> hmxlmh <03513> dbktw (31:3)

31:4 <05921> hyle <05307> lpyw <02719> brxh <0853> ta <07586> lwas <03947> xqyw <03966> dam <03372> ary <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <014> hba <03808> alw <0> yb <05953> wllethw <01856> ynrqdw <0428> hlah <06189> Mylreh <0935> wawby <06435> Np <0> hb <01856> ynrqdw <02719> Kbrx <08025> Pls <03627> wylk <05375> avnl <07586> lwas <0559> rmayw (31:4)

31:5 <05973> wme <04191> tmyw <02719> wbrx <05921> le <01931> awh <01571> Mg <05307> lpyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <07200> aryw (31:5)

31:6 <03162> wdxy <01931> awhh <03117> Mwyb <0376> wysna <03605> lk <01571> Mg <03627> wylk <05375> avnw <01121> wynb <07969> tslsw <07586> lwas <04191> tmyw (31:6)

31:7 o <0> Nhb <03427> wbsyw <06430> Mytslp <0935> wabyw <05127> wonyw <05892> Myreh <0853> ta <05800> wbzeyw <01121> wynbw <07586> lwas <04191> wtm <03588> ykw <03478> larvy <0376> ysna <05127> won <03588> yk <03383> Ndryh <05676> rbeb <0834> rsaw <06010> qmeh <05676> rbeb <0834> rsa <03478> larvy <0376> ysna <07200> waryw (31:7)

31:8 <01533> eblgh <02022> rhb <05307> Mylpn <01121> wynb <07969> tsls <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <04672> waumyw <02491> Myllxh <0853> ta <06584> jspl <06430> Mytslp <0935> wabyw <04283> trxmm <01961> yhyw (31:8)

31:9 <05971> Meh <0853> taw <06091> Mhybue <01004> tyb <01319> rvbl <05439> bybo <06430> Mytslp <0776> Urab <07971> wxlsyw <03627> wylk <0853> ta <06584> wjyspyw <07218> wsar <0853> ta <03772> wtrkyw (31:9)

31:10 <01052> Ns <0> tyb <02346> tmwxb <08628> weqt <01472> wtywg <0853> taw <06252> twrtse <01004> tyb <03627> wylk <0853> ta <07760> wmvyw (31:10)

31:11 <07586> lwasl <06430> Mytslp <06213> wve <0834> rsa <0853> ta <01568> delg <03003> syby <03427> ybsy <0413> wyla <08085> wemsyw (31:11)

31:12 <08033> Ms <0853> Mta <08313> wprvyw <03003> hsby <0935> wabyw <01052> Ns <0> tyb <02346> tmwxm <01121> wynb <01472> tywg <0853> taw <07586> lwas <01472> tywg <0853> ta <03947> wxqyw <03915> hlylh <03605> lk <01980> wklyw <02428> lyx <0376> sya <03605> lk <06965> wmwqyw (31:12)

31:13 P <03117> Mymy <07651> tebs <06684> wmuyw <03003> hsbyb <0815> lsah <08478> txt <06912> wrbqyw <06106> Mhytmue <0853> ta <03947> wxqyw (31:13)

31:1 kai oi allofuloi epolemoun epi israhl kai efugon oi andrev israhl ek proswpou twn allofulwn kai piptousin traumatiai en tw orei tw gelboue

31:2 kai sunaptousin allofuloi tw saoul kai toiv uioiv autou kai tuptousin allofuloi ton iwnayan kai ton aminadab kai ton melcisa uiouv saoul

31:3 kai barunetai o polemov epi saoul kai euriskousin auton oi akontistai andrev toxotai kai etraumatisyh eiv ta upocondria

31:4 kai eipen saoul prov ton aironta ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai apokenthson me en auth mh elywsin oi aperitmhtoi outoi kai apokenthswsin me kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobhyh sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep authn

31:5 kai eiden o airwn ta skeuh autou oti teynhken saoul kai epepesen kai autov epi thn romfaian autou kai apeyanen met autou

31:6 kai apeyanen saoul kai oi treiv uioi autou kai o airwn ta skeuh autou en th hmera ekeinh kata to auto

31:7 kai eidon oi andrev israhl oi en tw peran thv koiladov kai oi en tw peran tou iordanou oti efugon oi andrev israhl kai oti teynhken saoul kai oi uioi autou kai kataleipousin tav poleiv autwn kai feugousin kai ercontai oi allofuloi kai katoikousin en autaiv

31:8 kai egenhyh th epaurion kai ercontai oi allofuloi ekdiduskein touv nekrouv kai euriskousin ton saoul kai touv treiv uiouv autou peptwkotav epi ta orh gelboue

31:9 kai apostrefousin auton kai exedusan ta skeuh autou kai apostellousin auta eiv ghn allofulwn kuklw euaggelizontev toiv eidwloiv autwn kai tw law autwn

31:10 kai aneyhkan ta skeuh autou eiv to astarteion kai to swma autou katephxan en tw teicei baiysan

31:11 kai akouousin oi katoikountev iabiv thv galaaditidov a epoihsan oi allofuloi tw saoul

31:12 kai anesthsan pav anhr dunamewv kai eporeuyhsan olhn thn nukta kai elabon to swma saoul kai to swma iwnayan tou uiou autou apo teicouv baiysan kai ferousin autouv eiv iabiv kai katakaiousin autouv ekei

31:13 kai lambanousin ta osta autwn kai yaptousin upo thn arouran thn iabiv kai nhsteuousin epta hmeravTIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org