NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Chronicles 10

10:1 <01533> eblg <02022> rhb <02491> Myllx <05307> wlpyw <06430> Mytslp <06440> ynpm <03478> larvy <0376> sya <05127> onyw <03478> larvyb <03898> wmxln <06430> Mytslpw (10:1)

10:2 <07586> lwas <01121> ynb <04444> ews <0> yklm <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <03129> Ntnwy <0853> ta <06430> Mytslp <05221> wkyw <01121> wynb <0310> yrxaw <07586> lwas <0310> yrxa <06430> Mytslp <01692> wqbdyw (10:2)

10:3 <03384> Myrwyh <04480> Nm <02342> lxyw <07198> tsqb <03384> Myrwmh <04672> whaumyw <07586> lwas <05921> le <04421> hmxlmh <03513> dbktw (10:3)

10:4 <05921> hyle <05307> lpyw <02719> brxh <0853> ta <07586> lwas <03947> xqyw o <03966> dam <03372> ary <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <014> hba <03808> alw <0> yb <05953> wllethw <0428> hlah <06189> Mylreh <0935> waby <06435> Np <0> hb <01856> ynrqdw <02719> Kbrx <08025> Pls <03627> wylk <05375> avn <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw (10:4)

10:5 o <04191> tmyw <02719> brxh <05921> le <01931> awh <01571> Mg <05307> lpyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <07200> aryw (10:5)

10:6 <04191> wtm <03162> wdxy <01004> wtyb <03605> lkw <01121> wynb <07969> tslsw <07586> lwas <04191> tmyw (10:6)

10:7 o <0> Mhb <03427> wbsyw <06430> Mytslp <0935> wabyw <05127> wonyw <05892> Mhyre <05800> wbzeyw <01121> wynbw <07586> lwas <04191> wtm <03588> ykw <05127> won <03588> yk <06010> qmeb <0834> rsa <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <07200> waryw (10:7)

10:8 <01533> eblg <02022> rhb <05307> Mylpn <01121> wynb <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <04672> waumyw <02491> Myllxh <0853> ta <06584> jspl <06430> Mytslp <0935> wabyw <04283> trxmm <01961> yhyw (10:8)

10:9 <05971> Meh <0853> taw <06091> Mhybue <0853> ta <01319> rvbl <05439> bybo <06430> Mytslp <0776> Urab <07971> wxlsyw <03627> wylk <0853> taw <07218> wsar <0853> ta <05375> wavyw <06584> whjyspyw (10:9)

10:10 o <01712> Nwgd <01004> tyb <08628> weqt <01538> wtlglg <0853> taw <0430> Mhyhla <01004> tyb <03627> wylk <0853> ta <07760> wmyvyw (10:10)

10:11 <07586> lwasl <06430> Mytslp <06213> wve <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01568> delg <03003> syby <03605> lk <08085> wemsyw (10:11)

10:12 <03117> Mymy <07651> tebs <06684> wmwuyw <03003> sbyb <0424> hlah <08478> txt <06106> Mhytwmue <0853> ta <06912> wrbqyw <03003> hsyby <0935> Mwaybyw <01121> wynb <01480> tpwg <0853> taw <07586> lwas <01480> tpwg <0853> ta <05375> wavyw <02428> lyx <0376> sya <03605> lk <06965> wmwqyw (10:12)

10:13 <01875> swrdl <0178> bwab <07592> lwasl <01571> Mgw <08104> rms <03808> al <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd <05921> le <03068> hwhyb <04604> lem <0834> rsa <04603> wlemb <07586> lwas <04191> tmyw (10:13)

10:14 P <03448> ysy <01121> Nb <01732> dywdl <04410> hkwlmh <0853> ta <05437> boyw <04191> whtymyw <03068> hwhyb <01875> srd <03808> alw (10:14)

10:1 kai allofuloi epolemhsan prov israhl kai efugon apo proswpou allofulwn kai epeson traumatiai en orei gelboue

10:2 kai katediwxan allofuloi opisw saoul kai opisw uiwn autou kai epataxan allofuloi ton iwnayan kai ton aminadab kai ton melcisoue uiouv saoul

10:3 kai ebarunyh o polemov epi saoul kai euron auton oi toxotai en toiv toxoiv kai ponoiv kai eponesen apo twn toxwn

10:4 kai eipen saoul tw aironti ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai ekkenthson me en auth mh elywsin oi aperitmhtoi outoi kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobeito sfodra kai elaben saoul thn romfaian kai epepesen ep authn

10:5 kai eiden o airwn ta skeuh autou oti apeyanen saoul kai epesen kai ge autov epi thn romfaian autou kai apeyanen

10:6 kai apeyanen saoul kai treiv uioi autou en th hmera ekeinh kai pav o oikov autou epi to auto apeyanen

10:7 kai eiden pav anhr israhl o en tw aulwni oti efugen israhl kai oti apeyanen saoul kai oi uioi autou kai katelipon tav poleiv autwn kai efugon kai hlyon allofuloi kai katwkhsan en autaiv

10:8 kai egeneto th ecomenh kai hlyon allofuloi tou skuleuein touv traumatiav kai euron ton saoul kai touv uiouv autou peptwkotav en tw orei gelboue

10:9 kai exedusan auton kai elabon thn kefalhn autou kai ta skeuh autou kai apesteilan eiv ghn allofulwn kuklw tou euaggelisasyai toiv eidwloiv autwn kai tw law

10:10 kai eyhkan ta skeuh autou en oikw yeou autwn kai thn kefalhn autou eyhkan en oikw dagwn

10:11 kai hkousan pantev oi katoikountev galaad apanta a epoihsan allofuloi tw saoul kai tw israhl

10:12 kai hgeryhsan ek galaad pav anhr dunatov kai elabon to swma saoul kai to swma twn uiwn autou kai hnegkan auta eiv iabiv kai eyaqan ta osta autwn upo thn drun en iabiv kai enhsteusan epta hmerav

10:13 kai apeyanen saoul en taiv anomiaiv autou aiv hnomhsen tw kuriw kata ton logon kuriou dioti ouk efulaxen oti ephrwthsen saoul en tw eggastrimuyw tou zhthsai kai apekrinato autw samouhl o profhthv

10:14 kai ouk ezhthsen kurion kai apekteinen auton kai epestreqen thn basileian tw dauid uiw iessaiTIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org