NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 6:1-4

6:1 prosecete <4337> (5720) [de] <1161> thn <3588> dikaiosunhn <1343> umwn <5216> mh <3361> poiein <4160> (5721) emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) autoiv <846> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> misyon <3408> ouk <3756> ecete <2192> (5719) para <3844> tw <3588> patri <3962> umwn <5216> tw <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

6:2 otan <3752> oun <3767> poihv <4160> (5725) elehmosunhn <1654> mh <3361> salpishv <4537> (5661) emprosyen <1715> sou <4675> wsper <5618> oi <3588> upokritai <5273> poiousin <4160> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> en <1722> taiv <3588> rumaiv <4505> opwv <3704> doxasywsin <1392> (5686) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:3 sou <4675> de <1161> poiountov <4160> (5723) elehmosunhn <1654> mh <3361> gnwtw <1097> (5628) h <3588> aristera <710> sou <4675> ti <5101> poiei <4160> (5719) h <3588> dexia <1188> sou <4675>

6:4 opwv <3704> h <1510> (5753) sou <4675> h <3588> elehmosunh <1654> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> kruptw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org