NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:13-17

14:13 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legoushv <3004> (5723) graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> nekroi <3498> oi <3588> en <1722> kuriw <2962> apoynhskontev <599> (5723) ap <575> arti <737> nai <3483> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> ina <2443> anapahsontai <373> (5691) ek <1537> twn <3588> kopwn <2873> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> akolouyei <190> (5719) met <3326> autwn <846>

14:14 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) nefelh <3507> leukh <3022> kai <2532> epi <1909> thn <3588> nefelhn <3507> kayhmenon <2521> (5740) omoion <3664> uion <5207> anyrwpou <444> ecwn <2192> (5723) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> stefanon <4735> crusoun <5552> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> drepanon <1407> oxu <3691>

14:15 kai <2532> allov <243> aggelov <32> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> tou <3588> naou <3485> krazwn <2896> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> thv <3588> nefelhv <3507> pemqon <3992> (5657) to <3588> drepanon <1407> sou <4675> kai <2532> yerison <2325> (5657) oti <3754> hlyen <2064> (5627) h <3588> wra <5610> yerisai <2325> (5658) oti <3754> exhranyh <3583> (5681) o <3588> yerismov <2326> thv <3588> ghv <1093>

14:16 kai <2532> ebalen <906> (5627) o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> thv <3588> nefelhv <3507> to <3588> drepanon <1407> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> eyerisyh <2325> (5681) h <3588> gh <1093>

14:17 kai <2532> allov <243> aggelov <32> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> tou <3588> naou <3485> tou <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> ecwn <2192> (5723) kai <2532> autov <846> drepanon <1407> oxu <3691>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org