NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:3

13:3 kai <2532> mian <1520> ek <1537> twn <3588> kefalwn <2776> autou <846> wv <5613> esfagmenhn <4969> (5772) eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> h <3588> plhgh <4127> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> eyerapeuyh <2323> (5681) kai <2532> eyaumasyh <2296> (5681) olh <3650> h <3588> gh <1093> opisw <3694> tou <3588> yhriou <2342>

Revelation 13:8

13:8 kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) auton <846> pantev <3956> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ou <3756> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721> tou <3588> esfagmenou <4969> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org