NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 11:15-17

11:15 kai <2532> o <3588> ebdomov <1442> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> egenonto <1096> (5633) fwnai <5456> megalai <3173> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legontev <3004> (5723) egeneto <1096> (5633) h <3588> basileia <932> tou <3588> kosmou <2889> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> kai <2532> tou <3588> cristou <5547> autou <846> kai <2532> basileusei <936> (5692) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

11:16 kai <2532> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> [oi] <3588> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> kayhmenoi <2521> (5740) epi <1909> touv <3588> yronouv <2362> autwn <846> epesan <4098> (5627) epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

11:17 legontev <3004> (5723) eucaristoumen <2168> (5719) soi <4671> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) oti <3754> eilhfav <2983> (5758) thn <3588> dunamin <1411> sou <4675> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> ebasileusav <936> (5656)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org