NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 27:41-43

27:41 omoiwv <3668> [kai] <2532> oi <3588> arciereiv <749> empaizontev <1702> (5723) meta <3326> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> presbuterwn <4245> elegon <3004> (5707)

27:42 allouv <243> eswsen <4982> (5656) eauton <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) swsai <4982> (5658) basileuv <935> israhl <2474> estin <1510> (5748) katabatw <2597> (5628) nun <3568> apo <575> tou <3588> staurou <4716> kai <2532> pisteusomen <4100> (5692) ep <1909> auton <846>

27:43 pepoiyen <3982> (5754) epi <1909> ton <3588> yeon <2316> rusasyw <4506> (5663) nun <3568> ei <1487> yelei <2309> (5719) auton <846> eipen <2036> (5627) gar <1063> oti <3754> yeou <2316> eimi <1510> (5748) uiov <5207>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org