NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 21:41-43

21:41 legousin <3004> (5719) autw <846> kakouv <2556> kakwv <2560> apolesei <622> (5692) autouv <846> kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> ekdwsetai <1554> (5695) alloiv <243> gewrgoiv <1092> oitinev <3748> apodwsousin <591> (5692) autw <846> touv <3588> karpouv <2590> en <1722> toiv <3588> kairoiv <2540> autwn <846>

21:42 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> oudepote <3763> anegnwte <314> (5627) en <1722> taiv <3588> grafaiv <1124> liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137> para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> (5633) auth <3778> kai <2532> estin <1510> (5748) yaumasth <2298> en <1722> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257>

21:43 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> aryhsetai <142> (5701) af <575> umwn <5216> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) eynei <1484> poiounti <4160> (5723) touv <3588> karpouv <2590> authv <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org