NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 20:20-22

20:20 tote <5119> proshlyen <4334> (5627) autw <846> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> uiwn <5207> zebedaiou <2199> meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> authv <846> proskunousa <4352> (5723) kai <2532> aitousa <154> (5723) ti <5100> ap <575> autou <846>

20:21 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> ti <5101> yeleiv <2309> (5719) legei <3004> (5719) autw <846> eipe <2036> (5628) ina <2443> kayiswsin <2523> (5661) outoi <3778> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> mou <3450> eiv <1520> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> eiv <1520> ex <1537> euwnumwn <2176> sou <4675> en <1722> th <3588> basileia <932> sou <4675>

20:22 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ouk <3756> oidate <1492> (5758) ti <5101> aiteisye <154> (5731) dunasye <1410> (5736) piein <4095> (5629) to <3588> pothrion <4221> o <3739> egw <1473> mellw <3195> (5719) pinein <4095> (5721) legousin <3004> (5719) autw <846> dunameya <1410> (5736)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org