NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:33-36

14:33 kai <2532> paralambanei <3880> (5719) ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iakwbon <2385> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> met <3326> autou <846> kai <2532> hrxato <756> (5662) ekyambeisyai <1568> (5745) kai <2532> adhmonein <85> (5721)

14:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> perilupov <4036> estin <1510> (5748) h <3588> quch <5590> mou <3450> ewv <2193> yanatou <2288> meinate <3306> (5657) wde <5602> kai <2532> grhgoreite <1127> (5720)

14:35 kai <2532> proelywn <4281> (5631) mikron <3397> epipten <4098> (5707) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> proshuceto <4336> (5711) ina <2443> ei <1487> dunaton <1415> estin <1510> (5748) parelyh <3928> (5632) ap <575> autou <846> h <3588> wra <5610>

14:36 kai <2532> elegen <3004> (5707) abba <5> o <3588> pathr <3962> panta <3956> dunata <1415> soi <4671> parenegke <3911> (5628) to <3588> pothrion <4221> touto <5124> ap <575> emou <1700> all <235> ou <3756> ti <5101> egw <1473> yelw <2309> (5719) alla <235> ti <5101> su <4771>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org