NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:43-45

10:43 ouc <3756> outwv <3779> de <1161> estin <1510> (5748) en <1722> umin <5213> all <235> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) megav <3173> genesyai <1096> (5635) en <1722> umin <5213> estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

10:44 kai <2532> ov <3739> an <302> yelh <2309> (5725) en <1722> umin <5213> einai <1510> (5750) prwtov <4413> estai <1510> (5704) pantwn <3956> doulov <1401>

10:45 kai <2532> gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ouk <3756> hlyen <2064> (5627) diakonhyhnai <1247> (5683) alla <235> diakonhsai <1247> (5658) kai <2532> dounai <1325> (5629) thn <3588> quchn <5590> autou <846> lutron <3083> anti <473> pollwn <4183>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org