NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 24:25

24:25 kai <2532> autov <846> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> w <5599> anohtoi <453> kai <2532> bradeiv <1021> th <3588> kardia <2588> tou <3588> pisteuein <4100> (5721) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> elalhsan <2980> (5656) oi <3588> profhtai <4396>

Luke 24:39-41

24:39 idete <1492> (5628) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> kai <2532> touv <3588> podav <4228> mou <3450> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) autov <846> qhlafhsate <5584> (5657) me <3165> kai <2532> idete <1492> (5628) oti <3754> pneuma <4151> sarka <4561> kai <2532> ostea <3747> ouk <3756> ecei <2192> (5719) kaywv <2531> eme <1691> yewreite <2334> (5719) econta <2192> (5723)

24:40 [[kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) edeixen <1166> (5656) autoiv <846> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> touv <3588> podav]] <4228>

24:41 eti <2089> de <1161> apistountwn <569> (5723) autwn <846> apo <575> thv <3588> carav <5479> kai <2532> yaumazontwn <2296> (5723) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ecete <2192> (5719) ti <5100> brwsimon <1034> enyade <1759>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org