NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:45-47

5:45 mh <3361> dokeite <1380> (5720) oti <3754> egw <1473> kathgorhsw <2723> (5692) umwn <5216> prov <4314> ton <3588> patera <3962> estin <1510> (5748) o <3588> kathgorwn <2723> (5723) umwn <5216> mwushv <3475> eiv <1519> on <3739> umeiv <5210> hlpikate <1679> (5758)

5:46 ei <1487> gar <1063> episteuete <4100> (5707) mwusei <3475> episteuete <4100> (5707) an <302> emoi <1698> peri <4012> gar <1063> emou <1700> ekeinov <1565> egraqen <1125> (5656)

5:47 ei <1487> de <1161> toiv <3588> ekeinou <1565> grammasin <1121> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) pwv <4459> toiv <3588> emoiv <1699> rhmasin <4487> pisteusete <4100> (5692)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org