NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 4:13-14

4:13 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> legontev <3004> (5723) shmeron <4594> h <2228> aurion <839> poreusomeya <4198> (5695) eiv <1519> thnde <3592> thn <3588> polin <4172> kai <2532> poihsomen <4160> (5692) ekei <1563> eniauton <1763> kai <2532> emporeusomeya <1710> (5695) kai <2532> kerdhsomen <2770> (5692)

4:14 oitinev <3748> ouk <3756> epistasye <1987> (5736) thv <3588> aurion <839> poia <4169> h <3588> zwh <2222> umwn <5216> atmiv <822> gar <1063> este <1510> (5748) prov <4314> oligon <3641> fainomenh <5316> (5730) epeita <1899> kai <2532> afanizomenh <853> (5746)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org