NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 2:21-24

2:21 abraam <11> o <3588> pathr <3962> hmwn <2257> ouk <3756> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) anenegkav <399> (5660) isaak <2464> ton <3588> uion <5207> autou <846> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379>

2:22 blepeiv <991> (5719) oti <3754> h <3588> pistiv <4102> sunhrgei <4903> (5707) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> h <3588> pistiv <4102> eteleiwyh <5048> (5681)

2:23 kai <2532> eplhrwyh <4137> (5681) h <3588> grafh <1124> h <3588> legousa <3004> (5723) episteusen <4100> (5656) de <1161> abraam <11> tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> kai <2532> filov <5384> yeou <2316> eklhyh <2564> (5681)

2:24 orate <3708> (5719) <3708> (5720) oti <3754> ex <1537> ergwn <2041> dikaioutai <1344> (5743) anyrwpov <444> kai <2532> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> monon <3441> <3440>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org