NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:22-25

1:22 ginesye <1096> (5737) de <1161> poihtai <4163> logou <3056> kai <2532> mh <3361> akroatai <202> monon <3440> paralogizomenoi <3884> (5740) eautouv <1438>

1:23 oti <3754> ei <1487> tiv <5100> akroathv <202> logou <3056> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> poihthv <4163> outov <3778> eoiken <1503> (5758) andri <435> katanoounti <2657> (5723) to <3588> proswpon <4383> thv <3588> genesewv <1078> autou <846> en <1722> esoptrw <2072>

1:24 katenohsen <2657> (5656) gar <1063> eauton <1438> kai <2532> apelhluyen <565> (5754) kai <2532> euyewv <2112> epelayeto <1950> (5633) opoiov <3697> hn <1510> (5713)

1:25 o <3588> de <1161> parakuqav <3879> (5660) eiv <1519> nomon <3551> teleion <5046> ton <3588> thv <3588> eleuyeriav <1657> kai <2532> parameinav <3887> (5660) ouk <3756> akroathv <202> epilhsmonhv <1953> genomenov <1096> (5637) alla <235> poihthv <4163> ergou <2041> outov <3778> makariov <3107> en <1722> th <3588> poihsei <4162> autou <846> estai <1510> (5704)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org