NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:19-20

10:19 econtev <2192> (5723) oun <3767> adelfoi <80> parrhsian <3954> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> twn <3588> agiwn <39> en <1722> tw <3588> aimati <129> ihsou <2424>

10:20 hn <3739> enekainisen <1457> (5656) hmin <2254> odon <3598> prosfaton <4372> kai <2532> zwsan <2198> (5723) dia <1223> tou <3588> katapetasmatov <2665> tout <5124> estin <1510> (5748) thv <3588> sarkov <4561> autou <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org